Celosvětový zdravotně - osvětový vzdělávací kurz
LIGHT 2021
i pro ČR

 

"Žeň je mnohá a dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň.“ Lukáš 10, 2 

L.I.G.H.T. - Laický institut globálního zdravotního vzdělávání lightingtheworld.org je program, který šíří celosvětovou expanzi zdravotně misijní služby. Toto vzdělávání má za cíl vyškolit misionáře, kteří zakládají zdravotně-misijní projekty, evangelizační týmy, komunitní centra, ozdravné pobyty, poradny, kliniky přírodní léčby, farmy, obchody či sanatoria. Cílem kurzu je zapojit členy sborů do praktické zdravotně-misijní služby a vyzkoušet si, jak bourá nánosy předsudků vůči Bohu. Po absolvování těchto kurzů zdravotní misionáři často se zkušenostmi z fungující instituce, chtějí podobný program adoptovat ve své vlasti. kurz si tedy klade za cíl, vybavit je prakticky pro průkopnickou práci a seznámit je s nejrůznějšími formami evangelizace. Není ani lékařskou vysokou školou, ani teologickou akademií, je prostě stručným a praktickým shrnutím oborů, potřebných pro šťastný život s Bohem, energické zdraví a efektivní misii.

Už jsi někdy uvažoval/a o tom, věnovat Pánu Bohu svůj čas a službu? Chtěl/a bys prožít, něco podobného, jako učedníci v Kristově škole? Můžeš strávit neobyčejných 17 dní, ve kterých se více seznámíš se svým Spasitelem, Jeho Slovem a radami pro šťastný život. Bůh zaslíbil, že Tě bude vyučovat, aby skrze Tebe mnozí nalezli cestu Života.

L.I.G.H.T. international ve spolupráci s o.s. Život a zdraví organizuje Zdravotně misijní kurz s teologickými, zdravotními i evangelizačními předměty. Součástí je řada nástrojů, jak pomoci lidem od jejich problémů (poradenství, semináře, přírodní léky, masáže, vodoléčby, programy na školách..) , jak se zorientovat v dnešní kritické době (biblická proroctví knihy Daniel a  Zjevení) a jak se připravit na splnění úkolu, který nám Ježíš dal před Jeho návratem (učednictví, poznání Boží vůle, biblické vyučování, zdravý životní styl, zemědělství..).  kurz bude zahrnovat i zkušenosti z praktické misijní práce, Biblického vyučování, Klubů, Výstavy zdraví, služby vegetariánské restaurace, cvičebních programů, zdravého vaření, KE a přírodních terapií.

Tento kurz je určen převážně mladým lidem, kteří hledají nasměrování pro svůj život.  Součástí bude dopolední vyučování, odpolední praxe v misii a zdravotní přednášky pro veřejnost. Soboty budou zaměřené na sdílení, modlitby, témata k oživení, reformaci a práci Ducha svatého v přípravě na pozdní déšť.  Tento kurz je zahájen ve víře, z dobrovolných příspěvků ochotných dárců. Pokud byste jakkoliv chtěli podpořit nově vzniklý Zdravotně osvětový program, či konkrétního dobrovolníka, budeme vděční. Náklady na jednoho studenta činí 5 200 Kč, z toho studenti hradí 1.000 Kč, jako příspěvek na ubytování a stravu. Cílem kurzu je umožnit mladým lidem bez příjmů odevzdat svůj život do služby Ježíši Kristu.

 

Program L.I.G.H.T. se skládá ze 3 fází. 1. fáze - krátkodobý kurz s přehledem témat pro seznámení laiků s formami zdravotně misijní práce. 2. fáze – podrobnější roční kurz s akreditovanými profesemi a praxí v misii a 3. fáze programu je založení vlastního misijního projektu. Ježíš řekl: „Jdi domů ke svým a pověz jim, jak veliké věci ti učinil Pán…“ Mar 5,19. Během studia i praxe mají studenti možnost poznat Boží vizi, pro jejich život. Někteří se mohou zapojit jako bibličtí pracovníci a zdravotní misionáři, jiní mohou založit městské centrum přírodních terapií s Kluby zdraví, poradenstvím a půjčovnou knih, jiní se zaměří na instruktáž ve zdravotní tělesné výchově, školách vaření, na práci restaurace, obchodu, či ekofarmy. Mnozí mohou nalézt uplatnění jako terapeuti, lektoři, kuchaři či cvičitelé Rekondičního centra.
Doba v níž žijeme je posvátná. Frekvence posledních událostí ukazuje na Ježíšův blízký návrat.  Zbývá málo času na proměnu srdce a svoboda, kterou nyní ještě máme, může být brzy omezena. Kéž tedy tuto dobu využijeme k přípravě nás i ostatních, osvobodíme se od našich starostí a vyprosíme si slíbený dar Ducha pro poslední dílo před návratem Ježíše Krista.

Pán ustanovil mládež, aby byla jeho pomocnou rukou.“ 7T 64
„S takovou armádou pracovníků, jako je naše mládež, správně vyškolenou a zmocněnou, jak brzy by mohlo být poselství o ukřižovaném, vzkříšeném a brzy přicházejícím Spasiteli rozneseno do celého světa.“  Ed 271

1Tes. 5, 2-6 Sami přece dobře víte, že den Páně přijde jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat "je pokoj, nic nehrozí", tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou. Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synové Světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě.  Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. „Jeden pracovník, který byl vychován a  zaučen pro práci, a který je řízen Duchem Krista,  vykoná daleko více, než 10 pracovníků, kteří vycházejí s nedostatkem poznání a slabší vírou.“  Ev 109

Nyní potřebujeme evangelizační pracovníky zaměřené na zdravotní misii. Nemůžeme si dovolit ztratit více let  přípravou. Dveře, nyní otevřené pravdě, se již brzy navždy uzavřou.“  „Každý pracovník evangelia by měl chápat, že vyučování zásad zdravého života je součástí práce, jež mu byla svěřena…
O tuto práci je velká nouze a svět je pro ni otevřen…  9T 172, CZ 146


Jelikož Pán brzy přijde, je čas… dát každý dolar, který můžeme ušetřit do Pánovy pokladny, aby mohly být založeny instituce pro vzdělávání pracovníků, kteří budou vyučeni jako ti ve Školách proroků. Jestliže Pán uvidí, že tak konáte, řekne: “Správně služebníku dobrý a věrný…“ 6T 441

"Poznala jsem Boží plán pro můj život. kurz L.I.G.H.T. mi otevřel oči. I když jsem na Institutu studovala již dříve kurz Kuchař racionální stravy, nepoznala jsem ještě Boha tak osobně. Zde se mi však představil tak barvitě. Dal mi odpovědi na tolik mých otázek a potvrdil mnohé mé vnitřní domněnky o pomíjivosti světa. Tady jsem našla smysl života i mé nové poslání. Zlepšilo se i mé zdraví a získala jsem mnoho nových přátel. Teď cítím, že se mi Adventisté stali novou rodinou. Těším se z toho, že nyní mohu studovat Bibli, sloužit v našem sboru prostřednictvím zdravotních rad a brzy chci také odevzdat svůj život Ježíši ve křtu. Chci se dále vzdělávat, v tom, co jsem poznala a pomáhat ostatním procítit Boží lásku, tak jako to zažívám já. Bůh je fascinující Bytost a dnes vím, že není nic krásnějšího, než se Mu cele odevzdat a pomáhat druhým, aby Jej také poznali.“
Anita Farkašová, 28 let


 

 

Kontakt:

Jana Konečná, R.S.
info@ippoz.cz
tel.: 732 267 771
skype: janinka777

Miniaplikace